.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022 27/06/22 11:20:00 AM
Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022 15/06/22 03:20:00 PM
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHỰA TÂN TIẾN NHIỆM KỲ V (2021-2025) (2) 01/12/21 04:20:00 PM
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025) 16/01/21 04:57:00 PM
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2021-2025) 16/01/21 04:20:00 PM
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020 08/09/20 03:35:58 PM
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 08/09/20 03:33:51 PM
ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI LẦN 4 NĂM 2020 08/09/20 03:29:00 PM
THÔNG BÁO ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 20/08/20 10:31:59 AM
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 20/08/20 10:29:09 AM
BÁO CÁO CỦA HĐQT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 20/08/20 10:27:14 AM
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 20/08/20 10:13:36 AM
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019 26/06/19 04:48:47 PM
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 26/06/19 04:42:41 PM
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CỦA ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 12/06/19 03:45:51 PM
THÔNG BÁO ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 12/06/19 03:44:31 PM
BAO CAO HOAT DONG CUA BAN KIEM SOAT ĐHCĐ THUONG NIEN 2019 12/06/19 03:38:36 PM
BAO CAO BAN GIAM DOC DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2019 12/06/19 03:35:00 PM
THÔNG BÁO HỦY CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2019 12/06/19 03:12:00 PM
Tân Tiến Báo Cáo Thường Niên Năm 2017 21/06/18 11:46:22 PM
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2018 21/06/18 11:41:13 PM
Biên Bản ĐHCĐ Thường Niên 2018 21/06/18 11:35:00 PM
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 07/06/18 06:01:00 PM
Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 07/06/18 05:43:40 PM
Báo cáo ban kiểm soát năm 2018 07/06/18 05:28:53 PM
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 07/06/18 05:27:40 PM
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Kế hoạch năm 2018 07/06/18 04:25:00 PM
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 24/08/17 01:53:00 PM
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 24/08/17 01:53:00 PM
Nghị Quyết ĐHCĐ 2017 22/06/17 03:33:38 PM
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ 2017 22/06/17 03:30:36 PM
Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên Năm 2017 11/06/17 01:42:05 PM
Báo Cáo Kiểm Toán 2016 10/06/17 06:18:41 PM
Báo Cáo BKS Năm 2016 10/06/17 06:15:38 PM
Báo Cáo HĐQT Năm 2016 Và Kế Hoạch Năm 2017 10/06/17 06:12:35 PM
Báo Cáo BGD Tình Hình HĐSX Kinh Doanh 2016 Và Định Hướng Năm 2017 10/06/17 05:18:21 PM
Biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2016 15/06/16 11:27:49 PM
Nghị Quyết ĐHCĐ 2016 15/06/16 04:29:00 PM
Báo Cáo Kiểm Toán Năm 2015 10/06/16 11:23:42 AM
Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT 2015 và Kế Hoạch 2016 10/06/16 11:07:00 AM
Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2015 10/06/16 10:38:20 AM
Báo Cáo của Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 10/06/16 10:32:16 AM
Thông Báo Đại Hội Cổ Đông 2016 03/06/16 01:54:57 PM
Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2014 và Định Hướng Năm 2015 27/06/15 04:09:15 PM
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Về Hoạt Động Kiểm Tra năm 2014 27/06/15 04:05:02 PM
Báo Cáo Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2014 và Kế Hoạch 2015 27/06/15 03:56:01 PM
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm tra năm 2014 27/06/15 09:36:08 AM
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 27/06/15 09:36:08 AM
Chương trình Đại Hội năm 2015 27/06/15 09:36:08 AM
Báo Cáo Tài Chính 2014 23/06/15 12:10:00 AM
Thư mời Đại Hội Cổ Đông Năm 2015 21/06/15 11:57:47 AM
Thông Báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám Đốc 17/07/14 10:38:51 PM
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 07/07/14 06:50:58 PM
Báo cáo kiểm toán độc lập 07/07/14 06:44:02 PM
Báo cáo của Ban Kiểm Soát 30/06/14 09:36:08 AM
Điều Lệ sửa đổi Năm 2013 26/06/14 08:51:00 AM
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 07/05/14 10:15:30 PM
Báo cáo thường nhiên năm 2013 07/07/13 06:39:03 PM
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 28/06/13 12:12:04 AM
Top of Page