.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Báo cáo thường nhiên năm 2013

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty đạt 62,18 % so với kế hoạch và tăng 154,97 % so với năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như các khoản chi phí đầu vào tăng cao, lãi vay vốn ngân hàng.

Báo cáo thường niên năm 2013 - vui lòng xem chi tiết tại đây (file PDF đính kèm)
Top of Page